علی باقری معين

(مدير عامل)

حسين نيک نژاد

(مسئول مالی)

محسن نام آور

(مسئول گروه برنامه نويسی)

مجيد عبدالله وند

(مسئول گروه انيميشن سازی و تدوين)

مرضيه دلاور

(مسئول گروه فتوشاپ)

امين محمدی

(مسئول ادمين و محتوا)

مرتضی علياری

(برنامه نويسی)

یاسمین صدری

(برنامه نویسی)

عليرضا مجيدی

(فتوشاپ)

امین غلامی

(تولید محتوا)

سپيده همتی

(برنامه نويسی)

ستايش مولايی

(فتوشاپ)

زينب لطفی

(فتوشاپ)

محمد نريمانی

(برنامه نويسی)